FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Senders – Catalunya

/

Senders

Normativa i reglamentació

En aquest apartat de la pàgina web de la Xarxa de Senders Homologats de la FEEC trobareu tota la documentació i informació sobre el procés d’homologació d’un sender així com la resta de documentació necessària si ja sou un promotor d’un sender homologat o una entitat mantenidora de senders homologats.

 

Reglament d’homologació de senders de la FEEC

La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, en ús de les seves competències presenta aquest Reglament de Senders, amb l’objectiu principal de facilitar i ordenar els processos d’homologació de senders al nostre territori. Els procediments establerts en aquest reglament s’articulen sobre diverses intervencions. La del promotor, que presenta la sol·licitud d’homologació; la del responsable tècnic, (que pot ser el mateix promotor o no), que és qui elabora el projecte; la del tècnic de senders homologador, que duu a terme l’informe federatiu; i el Comitè Català de Senders de la FEEC, que eleva la proposta a la Junta Directiva de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, per tal que aprovi l’homologació.

 

Dossier tècnic de senyalització de senders FEEC

L’edició d’aquest dossier tècnic per a la senyalització dels senders homologats a Catalunya obeeix la necessitat de disposar d’una eina útil per a tots aquells cuidadors i mantenidors de la xarxa de senders. En aquest dossier hem incorporat les directrius en l’àmbit de la senyalització dels senders homologats. Fonamentalment s’han definit clarament les mesures per a les marques amb la finalitat d’aconseguir una senyalització curosa amb el medi i que sigui el factor visible d’uns criteris de seguretat, eficàcia i discreció.

 

Taxes per l’homologació i renovació d’homologacions de senders

En aquest document trobareu exposades les taxes corresponents a l’homologació d’un sender així com la renovació d’una homologació ja atorgada. Si sou una entitat esportiva que forma part de la FEEC consulteu el document que hi ha a continuació anomenat “Condicions particulars per a les entitats federades a la FEEC per l’Homologació de Senders”.

 

Condicions particulars per a les entitats federades a la FEEC en l’homologació de senders

En aquest document trobareu exposats els avantatges que gaudiu en l’homologació de senders les entitats excursionistes federades a la FEEC així com un breu recordatori de les responsabilitats i obligacions adquirides.

 

Sol·licitud d’homologació de Sender

Per tal d’iniciar el procés d’homologació d’un sender GR®, PR, SL o GR®T ompliu el següent formulari i feu-lo arribar juntament amb la resta de documentació sol·licitada (consultar Reglament d’homologació de senders de la FEEC) al Comitè Català de Senders a través del correu electrònic senders@feec.cat. A partir de llavors aquest Comitè es posarà en contacte amb l’entitat promotora.

 

Sol·licitud de certificat d’homologació definitiva

Amb aquesta sol·licitud l’Entitat Promotora comunica a la FEEC que ha finalitzat tots els treballs d’adequació i senyalització del sender d’acord amb el Projecte aprovat i es compromet a adquirir tots els compromisos i obligacions derivades de l’aplicació del Reglament d’Homologació de Senders de la FEEC i sol·licita el Certificat d’Homologació definitiva.

 

Sol·licitud de modificació de sender homologat

Per tal d’iniciar el procés de modificació d’un sender GR®, PR, SL o GR®T ja homologat, ompliu el següent formulari i feu-lo arribar juntament amb la resta de documentació sol·licitada (consultar Reglament d’homologació de senders de la FEEC) al Comitè Català de Senders a través del correu electrònic senders@feec.cat. A partir de llavors aquest Comitè es posarà en contacte amb l’entitat promotora.

 

Sol·licitud de cuidador de sender homologat

Amb aquesta sol·licitud l’Entitat Promotora i/o mantenidora comunica a la FEEC les dades dels socis i sòcies que han estat adjudicats per la realització del manteniment del sender. Un cop rebuda aquesta sol·licitud la FEEC tramita i envia a l’entitat els carnets de Cuidador de Senders personals i intransferibles que hauran de portar els cuidadors sempre que vagin a realitzar tasques de manteniment al sender adjudicat.

 

Sol·licitud d’etiquetes adhesives senders FEEC per la senyalització en nuclis urbans

En els nuclis urbans és OBLIGATORI utilitzar adhesius amb les marques homologades en lloc de pintura i s’han de col·locar preferentment, en suports metàl·lics. Aquests adhesius són subministrats pel Comitè Català de Senders de la FEEC prèvia sol·licitud de l’entitat cuidadora o promotora del sender. Recomanem que s’informi l’Ajuntament de la població o nucli urbà de la seva col·locació. Podeu sol·licitar aquests adhesius omplint tots els camps d’aquest formulari i enviant-lo a l’adreça de correu electrònic senders@feec.cat

 

Informe anual de manteniment de senders homologats FEEC

Amb aquest document l’entitat promotora fa arribar a la FEEC el compromís adquirit amb l’homologació a realitzar una revisió anual de l’estat de les marques de pintura de la senyalització horitzontal, l’estat dels adhesius en nuclis urbans, l’estat de la senyalització vertical i l’estat del camí vers la vegetació i d’altres incidències que puguin sorgir. Haurà d’enviar anualment, dins del mes de desembre, aquest informe on ha de fer constar totes les dades de la revisió.

 

Si necessiteu més informació o teniu qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb el Comitè Català de Senders de la FEEC a través del correu electrònic senders@feec.cat i en un breu període rebreu resposta.