FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Senders – Catalunya

/

Senders

Comitè Català de Senders

El Comitè Català de Senders de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) és l’òrgan tècnic i consultiu intern en tot el que fa referencia als senders de gran recorregut (GR®), senders de petit recorregut (PR®-C), senders locals (SL®-C), senders transfronterers (GR®-T) i senderisme en general segons estipula l’annex numero 2 dels estatus de la FEEC.

Els articles 75 i 76 dels estatuts de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya estableix que aquest òrgan tècnic ha de tenir el seu plantejament funcional i un reglament els quals han sigut aprovats per la Junta Directiva i ratificats per l’Assemblea General. Així mateix, també Comitè podrà elaborar les normatives concretes de cada especialitat, que hauran de ser aprovades per la Junta directiva. Tal com indica aquest mateix article el reglament ha de preveure:

 • L’objecte i finalitat propis.
 • La constitució i composició d’una comissió rectora presidida per un membre de la Junta Directiva.
 • El funcionament i el règim documental.

El Comitè Català de Senders de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) té les competències i finalitats determinades en els punts 8 i 12 de l’article 3 i el punt 12 de l’article 4 dels estatus de la FEEC. Exerceix la seva jurisdicció en plena i absoluta independència en tot el territori de Catalunya i radicarà a la seu de la FEEC.

Per al coneixement i decisió dels assumptes objecte de la seva competència el Comitè Català de Senders de la FEEC es regeix pel que disposen els estatuts de la FEEC i aquelles normatives concretes que aquest comitè desenvolupi pel correcte funcionament d’aquest.

 • El Comitè Català de Senders de la FEEC està compost per membres amb veu i vot nomenats en la forma fixada als estatuts de la FEEC i amb la següent distribució:
 • 1 membre de la Junta Directiva, que serà el Cap de l’Àrea de Territori.
 • 1 Coordinador de senders.
 • 1 o més membres escollits pel Cap de l’Àrea de Territori, amb carnet federatiu de l’any en curs.
 • 1 secretari.

Es realitza una reunió dels membres del Comitè Català de Senders de forma mensual, sempre que el calendari d’activitats del Comitè ho permeti.

El Comitè Català de Senders de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya es nodreix econòmicament del capítol assignat en el pressupost general de la FEEC. També pot concertar i establir convenis de col·laboració amb institucions, empreses, organismes i persones per tal de millorar els seus mitjans de treball o les seves fonts de finançament, essent aquests ingressos canalitzats per la FEEC.

Correspon al Comitè Català de Senders de la FEEC:

 • Coordinar i planificar la xarxa de senders homologats de Catalunya.
 • Vetllar per aconseguir el reconeixement dels camins públics i històrics davant les administracions i propietaris privats.
 • La planificació, direcció general, registre, control, manteniment i homologació de la xarxa de senders de Catalunya.
 • Fer que els senders siguin un servei i un patrimoni per l’ús del col·lectiu de muntanya.
 • Potenciar el senderisme per tal d’afavorir la descoberta i promoció del país.
 • Contribuir a fer que la xarxa de senders homologats de Catalunya pugui ser, quan calgui, un element d’utilitat publica en casos d’emergències.
 • Crear i mantenir un servei d’informació sobre els aspectes relacionats amb l’ús dels senders.
 • Comunicar a les entitats afiliades, al col·lectiu de muntanya i d’altres organismes relacionats els canvis o modificacions que es produeixin a la xarxa de senders homologats de Catalunya.
 • Efectuar les tasques i accions pertinents per aconseguir que la senyalització horitzontal de la xarxa de senders homologats de Catalunya i estigui en perfecte estat de conservació.
 • Efectuar tasques de promoció de la xarxa de senders homologats de Catalunya.
 • Promoure i editar material de divulgació variat (llibres, mapes, fulletons, revistes, etc.) i totes aquelles publicacions en qualsevol format digital relacionats amb els senders.
 • Relació i intercanvi amb organitzacions senderistes i federacions nacionals, estatals i internacionals amb finalitats anàlogues a les nostres.
 • Participació en jornades, conferències, estades o trobades relacionades amb els senders.
 • Assessorament a entitats afiliades, administracions públiques i altres organismes en relació als senders.

Si necessiteu contactar amb el Comitè Català de Senders de la FEEC, heu d’enviar un correu electrònic a l’adreça: senders@feec.cat