FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Senders – Catalunya

/

Senders

Comissió de Senders

El Comitè Català de Senders de la FEEC compta amb la Comissió de Senders, òrgan amb veu i sense vot format pels Representants Territorials de Senders de les divisions territorials de la FEEC. Aquesta Comissió manca de personalitat jurídica pròpia tal com s’especifica al Decret 58/2010 i esta formada de la següent manera:

Es realitza una reunió informativa del Comitè Català de Senders de forma trimestral amb la Comissió de Senders, sempre que el calendari d’activitats del Comitè Català de Senders ho permeti i dintre dels horaris d’atenció al públic establerts per la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya.