FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Avís legal

INFORMACIÓ GENERAL

En compliment de l’Article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), s’informa que el titular del lloc web https://senders.feec.cat és:

FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA, amb CIF G-58134081 i domicili social a LA RAMBLA, 41 PRINCIPAL  (08002) BARCELONA, inscrita en el Registre d’entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya amb el número 1425. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: protecciodadesRGPD@feec.cat.

OBJECTE

La present pàgina web https://senders.feec.cat, propietat de la FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer i permetre l’accés general de tots els usuaris d’internet, a la informació, activitats, productes i serveis oferts per aquesta entitat.

El present avís legal té com a objecte establir les Condicions Generals que regulin l’accés i ús general de la citada pàgina web per part de tots els usuaris, de manera que l’accés i ús d’aquesta implica necessàriament, la submissió i acceptació de les Condicions Generals citades incloses en aquest Avís Legal.

USUARI

La utilització d’aquesta pàgina Web li atribueix la condició d’usuari de la mateixa.

Es recomana a l’usuari que llegeixi atentament i detingudament les condicions i instruccions publicades cada vegada que accedeixi a aquesta pàgina web, atès que l’accés implica la seva lectura i acceptació. Mitjançant l’accés i ús a https://senders.feec.cat o qualsevol de les seves pàgines i subdominis, l’usuari manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en l’avís legal en el moment de l’accés sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

Qualsevol utilització diferent de l’autoritzada està expressament prohibida, quedant la FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA facultada per denegar o retirar l’accés i ús de la Web, a qualsevol moment, i sense previ avís, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals.

L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web.

Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per la FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per la FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

 

ÚS NO AUTORITZAT

L’usuari d’aquest lloc web es compromet a no fer ús del mateix per a finalitats o activitats il·legals o il·lícites; en conseqüència, no podrà variar cap dels elements incorporats a la nostra web, copiar, distribuir, transmetre, presentar, realitzar, o en general, reproduir de qualsevol manera, publicar, autoritzar o crear qualsevol treball sobre la base de la informació o el contingut incorporat en el nostre lloc web per la FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA, els seus agents, directius, filials i/o empleats.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

La FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

La FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA   declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualssevol que fossin els danys als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, la FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.

MODIFICACIONS

La FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA  es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús d’aquest, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres de posteriors.

SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PER INTERNET

Certs continguts de la website de la FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA  contenen la possibilitat de contractació per Internet. L’ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a aquest efecte per FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA.

PROTECCIÓ DE DADES

De  conformitat  amb    el que  estableix el Reglament UE 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA  informa els usuaris del seu lloc web que les dades personals recaptades per l’entitat, mitjançant els formularis situats a  les seves  pàgines, seran introduïts en  un sistema de tractament  sota  la responsabilitat de la FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, la FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió (dret al oblit), portabilitat i oposició.

 

Mentre l’usuari no comuniqui el contrari a LA FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA, aquesta entendrà que les seves dades no han estat modificats, que l’usuari es compromet a notificar a LA FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA   qualsevol variació i que la FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA té el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats,  programes  d’ordinador    necessaris  per al seu funcionament,  accés  i  ús,  etc.), titularitat  de  la FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA. Seran,  per tant, obres protegides  com a  propietat  intel·lectual  per     l’ordenament  jurídic  espanyol,  sent-los aplicables  tant  la  normativa  espanyola  i  comunitària  en  aquest  camp,  com  els  tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En cap cas s’entendrà que es concedeix cap llicència o s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial dels esmentats drets. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport  i  per  qualsevol  mitjà  tècnic,  sense  l’autorització de la FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA .

L’usuari    es compromet    a  respectar  els  drets  de  Propietat  Intel·lectual  i  Industrial titularitat de la FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA . Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol  altre  suport  físic  sempre que   sigui,  única  i  exclusivament,  per al seu ús personal i privat. Les al·ludides marques comercials són d’ús no autoritzat, per la qual cosa no podran usar-se per cap tercer sense el consentiment exprés per escrit i signat pels seus propietaris. Igualment l’usuari no està autoritzat a utilitzar, en qualsevol altre lloc web, les marques comercials de la FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA  com a vincles  sense el seu previ consentiment per escrit.

Encara en el cas que l’usuari descarregui a la nostra web qualsevol de les aplicacions disponibles per a tal fi, això no li atorgarà cap dret sobre aquestes, atès que la FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA  només li autoritza el seu ús i conserva tots els drets de les mateixes.

L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de la FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA .

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya.