Perfil PR®-C 38

Descripció PR®-C 38

Des de Sant Cugat del Vallès fins a Vista Rica (Bercelona, Horta-Ginardó)